Krzysztof Wilde

Kandydat na Rektora Politechniki Gdańskiej

Podstawowe deklaracje i zamierzenia

 • Dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Gdańska uzyskała status uczelni badawczej.

 • Będę przywiązywał wielką wagę do pomyślnego wdrożenia i rozwoju idei szkoły doktorskiej. Po zapoznaniu się z sytuacją finansową Uczelni zamierzam zaproponować większe nakłady na finansowanie szkoły, zwłaszcza w celu zwiększenia limitu przyjęć (z obecnie zakładanych 55 do około 100, po konsultacjach z dziekanami).

 • Z przyjemnością będę współpracował z obecnymi prorektorami.

 • W ciągu kilkunastu dni od objęcia funkcji rektora zaproponuję nowe umowy o pracę tym pracownikom, których wymiar czasu pracy ma być zredukowany do 1/10 lub 1/20 etatu od 1.10.2019. Nowe umowy będą oczywiście wolne od tej klauzuli.

 • Przedłużę misje wszystkich obecnych dziekanów do końca kadencji. W przypadku wygrania również następnych wyborów, moimi głównymi kandydatami na dziekanów w kadencji 2020–2024 będą osoby, które w roku 2016 zostały wybrane na swoje pierwsze kadencje dziekańskie lub osoby, które wskaże społeczność danego wydziału.

 • Wstrzymam połączenie Wydziału Mechanicznego i Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa do końca obecnej kadencji. Podejmę spokojne i konstruktywne rozmowy z dziekanami i radami wydziałów na temat ewentualnego połączenia w roku 2020 ze szczegółowym wypracowaniem planu realizacji tego przedsięwzięcia.

 • Zachowam morski charakter i etos Politechniki Gdańskiej. Wyrazem organizacyjnym tego charakteru będzie albo odrębna jednostka, jak obecnie, albo instytut w ramach nowego wydziału. W każdym przypadku odrębność organizacyjna pakietu morskiego będzie miała charakter trwały, a nie tylko przejściowy.

 • Wesprę rozwój żeglarstwa na Politechnice Gdańskiej, szczególnie budowę ośródka żeglarskiego na Wyspie Sobieszewskiej.

 • Odstąpię od planów łączenia wydziałów ETiI i EiA, które w tym momencie nie mają racjonalnego uzasadnienia. Wspólnie z władzami obu wydziałów wypracuję zasady podziału składnika badawczego subwencji przypadającego na dyscyplinę AEE oraz motywacji pracowników obu wydziałów do dużej produktywności naukowej.

 • Będę ściśle współpracował z dziekanami wszystkich wydziałów. Dziekani będą integralną częścią systemu zarządzania uczelnią, a nie gremium traktowanym z nieufnością i izolowanym od procesów decyzyjnych. Niektóre kolegia rektorskie będą się odbywać z obecnością dziekanów.

 • Nie wprowadzę żadnych zmian na stanowiskach kierowniczych w administracji centralnej. Nie będzie żadnego powrotu do przeszłości.

 • Podejmę działania zmierzające do tego, żeby wszystkie materiały dydaktyczne, których znajomości wymagają prowadzący zajęcia były dostępne w systemie eNauczanie.

 • Podejmę działania zmierzające do wzrostu znaczenia projektów grupowych w systemie kształcenia na Politechnice Gdańskiej (w ścisłej współpracy z SSPG). Dla nauczycieli akademickich zaangażowanych w przygotowywanie i prowadzenie projektów grupowych można przewidzieć zachęty / premie finansowe.

 • Przeznaczę 500 tys. zł z rezerwy rektora na dofinansowanie działalności studenckich kół naukowych w roku 2019 z przeznaczeniem między innymi na udział w prestiżowych projektach i konkursach (np. European Rover Challenge itp.).

 • Zorganizuję sieć małych miejsc odpoczynku zlokalizowanych we wszystkich budynkach Politechniki Gdańskiej, gdzie możliwe będzie ładowanie telefonów i komputerów przenośnych.

 • Będę dążył do ściślejszego powiązania kształcenia studentów z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności na studiach inżynierskich.

 • Będę starał się włączać studentów studiów magisterskich w badania naukowe lub prace rozwojowe poprzez stypendia, projekty finansowane z przemysłu lub środki pozyskane we współpracy z samorządem lokalnym.

 • Będę działał na rzecz ściślejszej współpracy naukowej pomiędzy Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (jest wiele rozproszonych kontaktów i wspólnych działań pracowników PG i GUMed, które warto skoordynować i nadać im rangę współpracy strategicznej).

 • Rozwoju Naszej Politechniki upatruję w interdyscyplinarnej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i wszystkimi uczelniami wyższymi Pomorza i Polski.

 • Silnym wsparciem obejmę międzynarodowe zespoły badawcze, których aktywność jest gwarantem rozpoznawalności Politechniki na arenie światowej.

 • Mam świadomość, że nadchodzący rok jest szalenie ważny dla wyników ewaluacji dyscyplin naukowych w roku 2021. W obecnej kadencji dziekańskiej uruchomiłem Wydziałową Komisję Oceny Parametrycznej i Kategoryzacji, która sprawnie doprowadziła do uzyskania kategorii A dla Wydziału i współpracując z Działem Spraw Naukowych PG wsparła starania innych wydziałów Politechniki na drodze do wysokiej ogólnej oceny PG (Komisja Ewaluacji Dyscyplin WILiŚ https://wilis.pg.edu.pl/komisje-wydzialowe). Te działania przełożę na grunt całej Politechniki.

 • Będę działał na rzecz zmiany regulaminu przyznawania nagród rektora w kierunku dającym pracownikom wszystkich wydziałów realne szanse na uzyskanie nagrody (wprowadzenie zasady „najlepszy naukowiec/dydaktyk z wydziału otrzymuje odpowiednią nagrodę”). Aby premiować pracowników o najlepszych wynikach w skali Uczelni, zapewnię odpowiednią pulę centralną. Nagrody rektora mają potencjalnie bardzo duże znaczenie motywacyjne, niedostatecznie wykorzystywane w ostatnich latach.

 • Spowoduję, że nagrody rektora za działalność dydaktyczną będą w znacznie większym stopniu powiązane z ocenami studenckimi. Sposób wdrożenia tego postulatu będzie uzgodniony z SSPG.

 • Dla podniesienia prestiżu działalności dydaktycznej będę korzystał ze statutowej możliwości awansowania na stanowiska profesorskie szczególnie wyróżniających się dydaktyków (zgodnie z dyspozycją §71 ust.4 lit. a nowego Statutu PG).

 • Podejmę działania zmierzające do demokratyzacji kolejnych wyborów rektora.

 • Poddam pod dyskusję z udziałem dziekanów sposób dalszego wykorzystania dodatkowej kwoty dotacji podstawowej przyznanej Uczelni za wyróżniające wyniki ostatniej oceny parametrycznej. W szczególności chciałbym, aby stypendia dla doktorantów zagranicznych (InterScholar PhD – Beta) były dostępne dla wszystkich wydziałów, a o ich przyznaniu decydowaliby dziekani. Obecny ogólnouczelniany tryb konkursowy nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi wszystkich wydziałów i utrudnia planowanie działań zmierzających do pozyskiwania doktorantów z zagranicy.

 • Zadbam o to, by członkowie kolegium rektorskiego nie organizowali politycznych briefingów, ani nie brali w nich jakiegokolwiek udziału zarówno na terenie uczelni, jak i pod jej bramą (https://www.youtube.com/watch?v=GMEy5sDXGx0)

 • Tak szybko, jak to będzie możliwe z uwagi na zobowiązania umowne Uczelni, odejdę od wymogu wykupu wyżywienia przez pracowników udających się na wczasy w OWPG Czarlina! Pracownicy będą mieli pełną swobodę skorzystania z oferty posiłków w ośrodku lub rezygnacji z tej oferty.

 • Będę wspierał działania Centrum Sportu Akademickiego i innych podmiotów na rzecz rozwoju sportu wyczynowego i rekreacyjnego na Uczelni, w szczególności poprzez utworzenie Narodowego Centrum 3x3 na PG z budową hali, boisk zewnętrznych oraz zaplecza hotelowego. Jest mi bliskie amerykańskie podejście do sportu, w którym osiągnięcia sportowe klubów uczelnianych są elementem reklamy wspierającym rozpoznawalność najlepszych badawczych uczelni świata. Będę dążył do stworzenia elitarnych szkół w systemie od przedszkola do liceum PG, które dawałyby możliwość dzieciom i młodzieży uczenia się i jednocześnie profesjonalnego uprawniania sportu. Centrum Sportu Akademickiego wraz z działem socjalnym mogłyby podjąć się organizacji kolonii i obozów zimowych promując zdrowy styl życia i pracy.

 • Podejmę starania o uruchomienie na terenie Politechniki Gdańskiej przedszkola. W przyszłości powinien powstać też żłobek oraz dom seniora. Będę realizował wiele innych inicjatyw, o których powiem przy okazji spotkań wyborczych.

   

 

Powrót